Thực thi Luật Bảo hiểm xã hội với việc bảo vệ lao động nữ

01/01/0001

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được Quốc hội khóa XI thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2007. Xuất phát từ những đặc điểm tâm sinh lý cũng như việc sinh đẻ và nuôi con mà lao động nữ được coi một là trong những đối tượng thuộc loại lao động đặc thù trong khung pháp luật BHXH. Để Bộ Luật này thực sự là công cụ pháp lý bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực an sinh xã hội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó công tác giải thích và hướng dẫn pháp luật nên đặc biệt chú trọng ngay sau khi Luật BHXH có hiệu lực. Dựa trên nội dung của văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH bắt buộc, bài viết phân tích một số vấn đề liên quan đến lao động nữ như chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chế độ hưu trí nhằm đảm bảo tính nhất quán và thống nhất khi áp dụng luật.

-Sưu tầm-

    Nội dung đang được cập nhật