Đề tài cấp cơ sở năm 2017

17/01/2017
STT Tên đề tài Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm đề tài
1 Bà mẹ đơn thân và vấn đề chăm sóc con ở Hà Nội Viện Xã hội học TS. Nghiêm Thị Thủy
2 Người cao tuổi và quan hệ gia đình ở đô thị hiện nay Viện Xã hội học Đồng chủ nhiệm:
ThS. Lê Quang Ngọc
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
3 Ý kiến người dân về hệ thống truyền thanh cấp xã/phường ở Hà Nội hiện nay Viện Xã hội học ThS. Nguyễn Phan Lâm 
4 Chọn lọc giới thiệu những bài viết tạp chí đã công bố trên Tạp chí Xã hội học từ 1990 đến 2015 Viện Xã hội học ThS. Hoàng Vũ Linh Chi
5 Phân tầng xã hội ở Việt Nam (Qua cập nhật phân tích số liệu VHLSS từ 2002 đến 2014) Viện Xã hội học TS. Đỗ Thiên Kính 
6 Vai trò của doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên khu vực ven đô hiện nay  Viện Xã hội học ThS. Phạm Ngọc Tân
7 Đào tạo lao động có tay nghề cho phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Nam Bộ  Viện Xã hội học Nguyễn Hồng Thái
8 Tìm hiểu nhu cầu đọc sách trong giới nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Viện Xã hội học ThS. Lê Thị Hòa 
9 Các yếu tố tác động đến khởi đầu và duy trì nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn: nghiên cứu tại 3 tỉnh Việt Nam Viện Xã hội học ThS. Đoàn Phương Thúy
10 Vấn đề Phúc lợi xã hội cho trẻ em trong các gia đình nghèo hiện nay Viện Xã hội học ThS. Đoàn Kim Thắng
11 Việc làm của người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay Viện Xã hội học ThS. Hồ Ngọc Châm
12 Ý kiến của người dân về mục tiêu nâng cao mức sống của Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Nghiên cứu trường hợp xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)   Viện Xã hội học ThS. Phan  Đức Nam
13 Định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (nghiên cứu trường hợp tỉnh Sơn La)  Viện Xã hội học ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
14 Những vấn đề nổi bật của tăng trưởng xanh từ góc nhìn xã hội Viện Xã hội học ThS. Trịnh Thị Phượng
15 Quan điểm của người lao động về nâng tuổi nghỉ hưu  Viện Xã hội học CN. Nguyễn Thị Thơm
16 Tổng quan nghiên cứu về xã hội học gia đình đương đại ở Pháp Viện Xã hội học TS. Hoàng Văn Dũng