Chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cho người đi xuất khẩu lao động trở về (19/06/2017)

Đưa người Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một chủ trương lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

    Nội dung đang được cập nhật