Giới thiệu Viện Xã hội học

10/11/2015

   

 

Viện Xã hội học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm); có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước.

 

Viện Xã hội học đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm, chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Viện Xã hội học có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội - Tầng 9, Số 1 Liễu Giai, Hà Nội, ; tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh là: Institute of Sociology, viết tắt là IOS.

 

Bản đồ chỉ dẫn:

 

Bản đồ chỉ dẫn Viện Xã hội học

 

Điện thoại: 04.6273.0461 - Fax: 04.6273.0462.

 

Địa chỉ email: vienxahoihoc@ios.org.vn

 

Website: http://ios.vass.gov.vn