Nghiêm Thị Thủy

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 02/10/1978

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2000: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2016: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng

     Phòng QLKH, TV và HTQT

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Dân số; Di dân

 

 

Các tin cũ hơn.............................