Nguyễn Như Trang

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 16/02/1975

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1996: Cử nhân Xã hội học, Đại học Tổng hợp

     2001: Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

     2019: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện KHXH

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên 

     Trung tâm Điều tra DLXH

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2008

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Y tế - sức khỏe; Tư vấn xã hội

 

 

Các tin cũ hơn.............................