Đoàn Kim Thắng

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 29/08/1960

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1981: Cử nhân Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội I

     1996: Cử nhân Xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội

     1998: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

     2016: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Nghiên cứu viên cao cấp

     Trưởng phòng 

     Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1983

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Dân số và Phát triển; Sức khỏe; An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

 

Các tin cũ hơn.............................