Cơ cấu tổ chức

14/08/2015

 

 

 

LÃNH ĐẠO VIỆN Điện thoại liên hệ
(84-4) 62730529
(84-4) 62730669
(84-4) 62730457
TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC  
(84-4) 62730529
(84-4) 62730457
    Tòa soạn Tạp chí Xã hội học (84-4) 62730704
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG & CHUYÊN MÔN  

Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiên cứu và dịch

vụ khoa học:

 
1. Phòng Đô thị (84-4) 62730465
2. Phòng Nông thôn (84-4) 62730532
3. Phòng Văn hóa (84-4) 62730663
4. Phòng Dân số và Môi trường (84-4) 62730457
(84-4) 62730487
5. Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

(84-4) 62730694

(84-4) 62730697

6. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Xã hội (84-4) 62730562
7. Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (84-4) 62730701
Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiệp vụ:  
1. Phòng Tổ chức - Hành chính (84-4) 62730461
2. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế (84-4) 62730527
3. Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện (84-4) 62730714