Tòa soạn Tạp Chí Xã Hội Học

13/03/2017

Tạp chí Xã hội học là cơ quan ngôn luận của Viện Xã hội học; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến xã hội học. Tạp chí Xã hội học được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về Báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

 

Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có 01 Phó Tổng biên tập.

Tạp chí có Phòng Biên tập –Trị sự.

 

Phòng Biên tập - Trị sự có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tạp chí Xã hội học về các hoạt động của Tạp chí; tổ chức và thực hiện công tác biên tập và trị sự của Tòa soạn. Phòng Biên tập - Trị sự có nhiệm vụ như sau:

 

- Tổ chức cơ cấu bài, tin đảm bảo cho số và kỳ hạn xuất bản theo đúng Giấy phép hoạt động báo chí.

- Tham mưu cho Tổng biên tập nội dung các số Tạp chí; tham gia biên tập các bài viết để đăng trên Tạp chí.

- Tổ chức dịch các bài từ tiếng Việt sang tiếng Anh; hiệu đính các bài đã được dịch để đăng trên tạp chí tiếng Anh.

- In ấn, xuất bản và phát hành các số định kỳ (tiếng Việt và tiếng Anh).

- Trao đổi ấn phẩm với các đối tác của Tòa soạn.

- Củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí để huy động và phát triển nguồn bài phong phú, đa dạng, đạt chất lượng cao.

- Tổ chức Hội nghị cộng tác viên, các cuộc họp của Hội đồng biên tập và Ban biên tập.

- Quản lý về sử dụng tài chính và con dấu của Tạp chí.

- Quản lý lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Xã hội học và Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học.

Đội ngũ cán bộ:

1. TS. Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng

2. ThS. Lê Thị HoaPhó Trưởng phòng

3. PGS. TS. Vũ Mạnh Lợi

4. ThS. Đặng Thị Linh