Phòng Biên tập-Trị sự, Tạp chí Xã hội học

20/08/2020

 

Phòng Biên tập - Trị sự, Tạp chí Xã hội học có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Tổng biên tập về các hoạt động của tạp chí và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Tham mưu, giúp Tổng biên tập trong việc biên tập, công bố những công trình khoa học của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Xã hội học, đảm bảo đúng tôn chỉ và mục đích của tạp chí. Đảm bảo nguyên tắc, quy trình kỹ thuật biên tập báo chí; chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực báo chí và xuất bản.

b) Tổ chức các hoạt động tiếp nhận, xử lý và bảo quản bản thảo, hình ảnh từ tác giả; trình Tổng biên tập duyệt bản thảo theo mỗi số phát hành; ký kết hợp đồng in ấn, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo đúng nội dung và yêu cầu kỹ thuật in ấn, xuất bản; đảm bảo chất lượng, tiến độ của kế hoạch xuất bản, tổ chức phát hành tạp chí đúng định kỳ.

c) Xây dựng và phát triển mạng lưới công tác viên; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học báo chí nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng của Tạp chí.

d) Tham mưu, giúp việc Tổng biên tập dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và cơ quan quản lý cấp trên.

đ) Quản lý, xử dụng hiệu quả tài sản, công cụ làm việc được giao; phối hợp với Kế toán của đơn vị trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm.

e) Tham gia công tác quản trị trang thông tin của Viện Xã hội học.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng và Tổng biên tập.

 

Đội ngũ cán bộ:

1. TS. Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng

2. ThS. Lê Thị HoaPhó Trưởng phòng

3. PGS. TS Vũ Mạnh Lợi

4. ThS. Đặng Thị Linh