Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế

13/03/2017

I. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Viện quản lý và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; hội thảo khoa học của Viện Xã hội học.

1. Quản lý hoạt động khoa học:

- Lập kế hoạch, quản lý và đôn đốc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp (Nhà nước, Bộ, Viện) và các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu khoa học với bên ngoài;

- Theo dõi và phối hợp với các Phòng/Trung tâm chuyên môn, nghiệp vụ của Viện để xử lý các vấn đề liên quan về khoa học và hợp tác quốc tế;

 - Tổ chức hội đồng thẩm định, xét duyệt các thuyết minh chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu;

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu kết quả của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học;

- Phối hợp với các Phòng/Trung tâm của Viện Xã hội học và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu;

- Tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế tại Viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện  Xã hội học.

 

2. Công tác Hợp tác quốc tế:

- Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Viện xây dựng, tổ chức, thực hiện và phát triển các nhiệm vụ đối ngoại (đề tài, dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học…) với những tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức các hoạt động trao đổi học giả, thông tin, tọa đàm khoa học với các chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế.

- Đề xuất cơ chế và tạo mọi điều kiện thuận lợi cần thiết để các tổ chức và cán bộ trong Viện chủ động xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế đúng quy định và đạt hiệu quả.

- Chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho các đoàn ra, đoàn vào; tổ chức hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, ở các địa phương theo quy định hiện hành, đảm bảo an ninh chính trị và cùng có lợi.

II. Đội ngũ cán bộ :

1. TS. Nghiêm Thị Thủy, Trưởng phòng

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Thị Huyền Giang