Trung tâm Điều tra dư luận xã hội

13/03/2017

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI

 

1.  Thực hiện nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội; nắm bắt, phân tích, tổng hợp dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện quan trọng;

2.  Tiến hành điều tra xã hội học về dư luận xã hội liên quan đến các vấn đề xã hội, phục vụ quá trình hình thành, hoàn thiện và thực hiện đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước;

3.  Đề xuất các biện pháp định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội, thúc đẩy quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

4.  Quản lý lao động, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5.   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc, Giám đốc

2. ThS. Trịnh Thị Phượng, Phó Giám đốc

3. TS. Nguyễn Như Trang

4. ThS. Nguyễn Thị Thơm

5. ThS. Lê Quang Ngọc