Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

13/03/2017

I -  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG AN SINH XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

1.  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về an sinh xã hội và công tác xã hội trong quá trình phát triển dưới góc độ xã hội học và xác định mô hình công tác xã hội phù hợp với mục tiêu an sinh xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển xã hội ở nước ta.

2.  Tổ chức tư vấn khoa học về an sinh xã hội và công tác xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Xã hội học.

3. Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II - ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. TS. Đoàn Kim ThắngPhó Trưởng phòng phụ trách

2. TS. Đặng Thị Việt PhươngPhó trưởng phòng

3. ThS. Phạm Ngọc Tân

4. ThS Nguyễn Thanh Thủy