Phòng Nông thôn

12/11/2015

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NÔNG THÔN

1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của xã hội nông thôn Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa; những vấn đề phát triển và quản lý xã hội ở nông thôn Việt Nam từ góc độ xã hội học. Vấn đề nguồn nhân lực và biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội nông thôn.

2. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo chuyên ngành xã hội học nông thôn, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Xã hội học, góp phần phát triển ngành xã hội học nông thôn ở Việt Nam.

3. Hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế về xã hội học nông thôn.

4. Quản lý lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU

Chủ đề nghiên cứu chung là sự biến đổi và phát triển của xã hội nông thôn dưới góc độ xã hội học theo định hướng thị trường, công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Những vấn đề nghiên cứu chủ yếu bao gồm:

 

  1. Xu hướng chuyển đổi cơ cấu lao động - nghề nghiệp xã hội nông thôn;

  2. Phân hóa giàu nghèo, phân tầng mức sống ở nông thôn;

  3. Bất bình đẳng xã hội ở khu vực nông thôn và xu hướng vận động của nó;

  4. Bất bình đẳng về giáo dục và xu hướng vận động của nó;

  5. Hệ thống phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam: Chân dung tầng lớp nông dân hiện nay;

  6. Nghiên cứu so sánh với một số nước trên thế giới về phân tầng xã hội và di động xã hội;

  7. Phát triển cộng đồng làng - xã, vùng/miền nông thôn;

  8. Quan điểm lý thuyết khinh – trọng trong nghiên cứu triết học và xã hội học.

Trong thời gian tới, phòng Nông thôn sẽ quan tâm nghiên cứu Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và những vấn đề của nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. TS. Nguyễn Đức Chiện, Trưởng phòng

2. ThS. Lương Ngọc Thúy, Phó trưởng phòng

4. TS. Nguyễn Thị Minh Phương

5. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Các tin cũ hơn.............................