Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Xã hội

13/03/2017

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN XÃ HỘI

1.  Thực hiện các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về: i) người cao tuổi, trẻ em; ii) sức khỏe và bệnh tật; iii) gia đình và giới; iv) hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã hội. Các nghiên cứu về những chủ đề này sẽ được kết hợp cả nghiên cứu cơ bản nhằm góp phần áp dụng, thử nghiệm, phát triển hoàn thiện hệ thống lí thuyết, khái niệm, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam; và thực nghiệm nhằm cung cấp những luận cứ, bằng chứng, hiểu biết khoa học cho các vấn đề xã hội mới nảy sinh.

2.  Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện tổ chức tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy chế của Viện Xã hội học và quy định của pháp luật.

3.  Tham gia giảng dạy xã hội học chuyên ngành, đào tạo nguồn nhân lực xã hội học cho Viện Xã hội học và các cơ sở đào tạo khác có nhu cầu.

4.  Quản lý lao động và trang thiết bị của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và Viện Xã hội học.

5.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng. 

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. TS. Nguyễn Thị Minh PhươngGiám đốc

2. TS. Hoàng Văn DũngPhó Giám đốc

3. Th.S Trịnh Thái Quang

4. NCS Nguyễn Thị Như Trang